Dílo

Slovo Kristovo 4 (1952, původní znění)

1   Poznejte mě, lidé, poznejte svého Boha, abyste se neobraceli k marným věcem, abyste nemilovali tělesný život, ale abyste se naučili milovat skrytý život ducha, plný podivuhodných krás. Poznejte, že jsem živ, že se zjevuji jako Duch pravdy, jako Duch Boží, jako Ježíš, jako Kristus, jako...

Slovo Kristovo 3 (1952, původní znění)

1 Ti, kteří věří, že jsem a dávají najevo úctu i lásku ke mně, dostávají podle stavu svého srdce podíl ze všeho, co jsem již dal, co dávám nyní i co budu dávat v budoucnu člověku. Tyto podíly jsou tak velké, jak je kdo shledán silným ve víře, důvěře i lásce ke mně, jakou míru jich má v srdci. Kdo...

Slovo Kristovo 2 (1952, původní znění)

1           Otevřete mi srdce svá, vyznavači moji, kteří mne ctíte! Přicházím k vám jako Učitel váš, který vás chce vyučit, abyste nežili jen podle těla, ale podle moudrosti ducha, abyste nebloudili na cestách, po nichž se člověk ubírá za svou spásou, ale šli tam, kde jsem...

Slovo Kristovo 1 (1952, původní znění)

                    Člověče, hlubino až ke mně bezedná -                 v tobě jsem se skryl až k nepoznání sebe, k nenalezení se v...

Přepisy díla

Boženčino dílo přepisovalo na stroji mnoho lidí. Boženka někdy texty dodatečně upravovala, proto  jeden text může mít i dvě částečně rozdílná znění; pozdější úpravu autorka pokládala za lépe vystihující. Na těchto stránkách uveřejňujeme dílo z přepisů Jiřího Voláka,...